EWIDENCJA SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW

  1. wyksięgowanie z ewidencji w cenie ewidencyjnej (dokument wz – wydanie na zewnątrz)

Wartość sprzedanych materiałów 731/ 311 Tworzywa

 

  1. zaksięgowanie dystrybucji w oparciu o strukturę VAT (FV) w cenach dystrybucji:

 

wartość Brutto Rozrachunki z nabywcami dwustu / 740 Wartość sprzedanych materiałów

/ 222 NAT należny

Wynik na sprzedaży materiałów Sk 740- Sk 741

Jeżeli cena ewidencyjna jest większa niż cena zakupu, to odchylenia są kredytowe (Ma konta 341).

Jeśli cena ewidencyjna jest mniejsza niż cena zakupu, to odchylenia są debetowe (Wn konta 341 ).

A zatem odchylenia można ustalić wtedy, podczas gdy posiadamy oraz dostawę i fakturę.

22-03-2013

Odchylenia OD Kosztów EWIDENCYJNYCH Surowców

Reklama internetowa

Przy zastosowaniu stałych kosztów ewidencyjnych zawarte w trakcie miesiąca zalicza się rozliczyć pośród rozchód i stan surowców według wzorów:

 

1) obliczenie WSKAŹNIKA narzutów odchyleń od kosztów ewidencyjnych surowców

 

Op + Om x 100

W% = Mk + Mr

 

Op – odchylenia wg stanu początkowego

Om – odchylenia miesiąca (odchylenia bieżące)

Mk – stan końcowy materiałów

Mr – rozchód materiałów w danym okresie

czyli

Sk341

W% = Sk311 + Sk401 + Sk741Mr

 

2) obliczenie KWOTY odchyleń od cen ew. mater. przypadających na rozchód

 

Or = W% x Mr czyli

Or = W% x (Sk401+Sk741)

 

o tak obliczoną kwotę należy poprawić koszty zużycia materiałów – konto 401 (na plus o ile Sk741 jest Dt albo na minus jeżeli Sk741 jest Ct)

 

401 – Zużycie materiałów i energii

741 – Wartość sprzedanych materiałów

 

Jeżeli Sk341 Odchyl.od kosztów ew. materiałów przed rozliczeniem jest kredytowe (Ct), to obliczone anomalia księgujemy na stronie Dt (Wn) konta 341.

 

Jeżeli Sk341 Odchyl.od kosztów ew. materiałów przed rozliczeniem jest debetowe (Dt), to obliczone anomalia księgujemy na stronie Ct (Posiada) konta 341.

 

oszacowanie ceny bilansowa Tworzyw

WbM = Sk 311 +/- Sk 341 + Sk(Dt) 300

(Materiały+SkDt 341-SkCt 341+SkDt Rozl.Zak.:Surowce w drodze)

Rezerwy na premię i bonifikaty dla ubezpieczonych.

Rezerwy na premie oraz zniżki dla ubezpieczonych mają sposobność występować zarazem w zakładach w zakładach ubezpieczeń na życie , jak i pozostałych zakładach rezerwy na premie (dywidendy) oraz bonifikaty (ulgi) dla ubezpieczonych, uprawnionych lub uposażonych powstaje w wysokości kwot, o jakie – w zgodzie z zawartymi umowami ubezpieczenia – posiadają być powiększone przyszłe świadczenia lub pomniejszone przyszłe wpłaty składek ubezpieczonych (obniżki albo częściowy zwrot wpłat składek).

 

 

Wielkość premii oraz rabatów (bonifikat) w technicznym rachunku ubezpieczenia należy ujmować osobno, jeśli są to wartości znaczące. Inne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe mogą występować wyłącznie wtedy, podczas gdy są przewidziane w statucie wskazanego przedsiębiorcy ubezpieczeń oraz znajdują uzasadnienie dla ich projektowania. Ma możliwość w takim ramach występować różnorodna mozaika tych rezerw. informujemy że – Z reguły są to różnorodne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, przewidziane na szkody dramatyczne bądź ryzyka szczególne. Rezerwa na szkody tragiczne posiada na celu gwarantowanie bezpieczeństwa biznesu wskazanego przedsiębiorcy ubezpieczeń w wypadku wystąpienia nadmiernej (w stosunku do przeciętnej) odległości szkodowości w następstwie szkód katastroficznych.

 

Wyjątkowe potrzebę na tworzenie tej rezerwy mają ubezpieczenia, w jakich obejmowane są ryzyka przyrodnicze. Obliczanie tej rezerwy zmusza bardzo dobrej opanowania zagrożeń i ich ciągu. Dotyczą one czytaj dalej najczęściej takiego ryzyka jak: ogień, powódź, grad, sztormy itd. Rezerwa na możliwość wyjątkowe jest przede wszystkim tworzona dla tychże grup ubezpieczeń albo typów ubezpieczeń, gdy określony zakład ubezpieczeń ma brak danych do ich oszacowania, a są spowodowane na przykład z wprowadzenia nowego towaru, dla którego brak jest danych statystycznych lub pozostałych obserwacji (przeżyć) pozwalających na nawet względnie przybliżone kosztorys wielkości ryzyka.